Welkom, bezoeker! [ Nieuwe advertentie | Registreer | Inloggen

 • Zoeken

Privacybeleid en cookiebeleid

I. Inleiding.

 1. Het privacybeleid stelt vast de regels om de privacy van de gegevens van de gebruikers van de website Audio-Europa, beschikbaar op het elektronisch adres www.audio-europa.pl, zijnde de eigendom van de vennootschap “[naam]” met zetel in Poznań, te beschermen.
 2. De beheerder van de persoonsgegevens van de gebruikers van de Website is: Boobry Group met zetel in Poznań op het adres: Boobry Group –  ul. J. Strusia 6/11, 60-711 Poznań, de eigenaar van de Website, hierna te noemen “de Beheerder”.
 3. De gebruikers van de Website zijn de klanten, dat wil zeggen, mensen die de door de Beheerder via de Website verleende diensten die in de Reglement van de website Audio-Europa, hierna te noemen “de Reglement” vastgesteld zijn, gebruiken.

II. Reikwijdte van de door de Website Audio-Europa verzamelde gegevens.

 1. De beheerder verzamelt persoonsgegevens van de Gebruikers in de mate die nodig is om de via de Website verleende diensten uit te voeren, om een account bij de Website aan te maken of andere in de Reglement van de Website Audio-Europa genoemde diensten te verlenen.
 2. De reikwijdte van de verzamelde gegevens bevat: de gebruikersnaam, het e-mailadres, het telefoonnummer, de straat, postcode, plaats en het land, en indien de gebruiker ook dergelijke gegevens beschikbaar gemaakt hebt, dan tevens de profielgegevens uit Facebook en zijn voor- en achternaam. De reikwijdte van de verwerkte gegevens is afhankelijk van het soort door de Gebruiker geselecteerde diensten.

III. Doel van de verwerking van persoonsgegevens.

 1. De beheerder verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers om het gebruik van de Website mogelijk te maken, aldus te worden opgevat als het uitvoeren van de in overeenkomst met de Reglement verleende diensten, met bijzondere nadruk op het plaatsen van advertenties, uitvoeren van betalingen, klachtenbehandeling en facturatie.
 2. Afhankelijk van de vrijwillige toestemming van de Gebruiker, zal het e-mailadres door de Beheerder gebruikt worden om langs de elektronische weg systeeminformatie over de status van de dienst naar de Gebruiker te sturen.
 3. De persoonsgegevens van de Gebruiker, in de mate waarin de verwerking de rechten en vrijheden van de Gebruikers niet overtreedt, zullen door de Beheerder verwerkt worden om vorderingen te innen die uit zijn economische activiteiten voortvloeien. De verwerking van persoonsgegevens zal in dit geval in overeenstemming met de bepalingen van art. 23 lid 1 punt 5 van de wet van de datum 29 augustus 1997 op bescherming van persoonsgegevens (geconsolideerde versie: Staatscourant van 2014, pos. 1182) plaatsvinden.
 4. In geval van de uitvoering van de transactie kunnen de transactiegegevens, waaronder persoonsgegevens aan PayLane Sp. z o.o. met zetel in Gdańsku te ul. Arkońska 6/A3, postcode: 80-387, KRS-nummer: 0000227278 verstrekt worden, voor zover die nodig zijn om de betalingen voor de bestelde diensten te verwerken.
 5. Het verstrekken van persoonsgegevens op de Website Audio-Europa is vrijwillig.

IV. Het recht op toegang tot persoonsgegevens.

 1. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht om deze gegevens te bewerken.
 2. De Gebruiker heeft het recht om bijwerking, wijziging, correctie van zijn persoonsgegevens of indien ze onvolledig, verouderd, onjuist of verzameld in strijd met de wettelijke bepalingen of niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld worden, tijdelijke of permanente schorsing van de verwerking ervan of verwijdering ervan te eisen.
 3. De Gebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de in art. 23 lid 1 punt 5 van de wet op bescherming van persoonsgegevens genoemde doelen of indien de Beheerder van plan is om ze voor marketingdoeleinden te verwerken.
 4. Eventuele wijzigingen in zijn persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker gedaan worden door het sturen van een desbetreffende intentieverklaring op het e-mailadres van de Beheerder.
 5. De Beheerder behoudt zich het recht om verwijdering van de gegevens van de Gebruiker te weigeren, indien hun behoud nodig is voor het innen van vorderingen of indien dit door de toepasselijke wettelijke bepalingen vereist is

V. Toegang van derden tot persoonsgegevens.

 1. Directe toegang tot de door de Beheerder verzamelde persoonsgegevens hebben alleen geautoriseerde werknemers of medewerkers van de Beheerder en geautoriseerde personen die zich bezighouden met de exploitatie van de Website, aan wie desbetreffende vergunningen verleend zijn of met wie desbetreffende overeenkomsten, als bedoeld in art. 31 van de wet van de datum 29 augustus 1997 op bescherming van persoonsgegevens (geconsolideerde versie: Staatscourant van 2014, pos. 1182, zoals later gewijzigd) gesloten zijn.
 2. Persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen aan entiteiten verstrekt worden die bevoegd zijn om ze te ontvangen

VI. Cookiesbeleid.

 1. De Website gebruikt tekstbestanden, de zogenaamde Cookies.
 2. Cookies worden door de server op de computer van de Gebruiker opgeslagen.
 3. Om de Website te gebruiken is een toestemming noodzakelijk om de Cookies op de computer van de Gebruiker op te slaan. Het ontbreken van de toestemming van de Gebruiker kan het onmogelijk maken om de Audio-Europa Website te gebruiken.
 4. Cookies worden niet gebruikt om persoonsgegevens van de Gebruiker te verzamelen.
 5. Cookies veranderen de configuratie van de computer van de Gebruiker niet, dienen niet voor het installeren of verwijderen van computerprogramma’s op de computer van de Gebruiker, hebben geen invloed op de integriteit van het systeem of de gegevens van de Gebruiker.
 6. De Beheerder behoudt zich het recht om diensten van derden bij de ontwikkeling van statistieken over het gebruik van de Website te gebruiken. De Beheerder verklaart dat in dit geval aan dergelijke entiteiten geen identificatiegegevens van de Gebruikers verstrekt zal worden.
 7. De Website maakt gebruik van de volgende soorten cookies: “in verband met de sessie” (sessie-cookies), “duurzame” (permanente-cookies) en analytische cookies. “Sessie-cookies” zijn tijdelijke bestanden die op de computer of een ander apparaat van de Gebruiker tot het uitloggen worden opgeslagen. “Permanente-cookies” worden opgeslagen in de toestellen van de Gebruikers voor een in de parameters van de cookiebestanden bepaalde periode of totdat ze volledig door de Gebruiker zijn verwijderd. “Analytische” cookies maken het mogelijk om informatie over de interactie-schema van de Gebruiker op het gebeid van de inhoud van de Website te verzamelen. Ze verzamelen informatie over de gebruikswijze van de website, het adres van de website, waarvan naar de Website verwezen werd en het aantal bezoeken en bezoektijd van de Gebruikers op de Website. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken van gebruik van de Audio-Europa Website te ontwikkelen.
 8. Onder de toepasselijke wettelijke bepalingen, heeft de Gebruiker het recht om persoonlijk over de toegang van cookies op zijn computer door een voorafgaande keuze in het venster van zijn webbrowser te beslissen.

VII. IP-adres.

 1. De Beheerder behoudt zich het recht om de IP-adressen van de bezoekers van de Website te verzamelen, die hulpvaardig kunnen zijn bij het diagnosticeren van technische problemen met de server, het ontwikkelen van statistische analyses en het beheren van de Website. .

VIII. Het waarborgen en beschermen van persoonsgegevens.

 1. De Beheerder verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers in overeenstemming met de wet van de datum 29 augustus 1997 op de bescherming van de persoonsgegevens (Staatscourant van 2014, pos. 1182, zoals later gewijzigd) en gebruikt technische maatregelen die de bescherming van het verwerken van de gegevens waarborgen, aangepast aan de risico’s en de categorie van de gegevens waarop de bescherming van toepassing is en in het bijzonder, die de persoonsgegevens van de Gebruikers tegen hun verstrekking aan onbevoegden, hun verlies of beschadiging beschermen.

IX. Slotbepalingen.

 1. De Beheerder behoudt zich het recht om wijzigingen aan het Privacybeleid aan te brengen, indien dit vereist is door de wettelijke bepalingen, alsook om wijzigingen op de Website aan te brengen. De Beheerder zal de Gebruiker met een e-mail over dergelijke wijzigingen en hun intredingsdatum, ten minste 7 dagen op voorhand op het tijdens de registratie vermelde of een geldige e-mail adres op de hoogte stellen. Het privacybeleid treedt in werking op de datum 01.02.2017.