Welkom, bezoeker! [ Nieuwe advertentie | Registreer | Inloggen

 • Zoeken

Algemene voorwaarden

I. Definities.

Operator – Boobry Group ul. J. Strusia 6/11 te 60-711 Poznań, eigenaar van de Audio-Europa Website.

Website – dit is de advertentiesite beschikbaar op het domein www.audio-europa.nl, wiens eigenaar is Boobry Group ul. J. Strusia 6/11 te 60-711 Poznań, die het mogelijk maakt om advertenties te plaatsen betreffende audiovisuele apparatuur, het verlenen van diensten van reparatie en onderhoud van audiovisuele apparatuur, ontwerpdiensten, montagediensten en andere advertenties met betrekking tot audio in de ruimste zin van het woord.

Advertentie – verschillende informatie in de vorm van tekst en afbeeldingen, gegenereerd dankzij de invoering van de gegevens door de Gebruiker in het formulier, zijnde een vorm van de intentieverklaring tot verkoop of dienstverlening, toegevoegd in overeenstemming met het reglement van de Website. De eenheidsprijs van een advertentie is vermeld op de Prijslijst www.audio-europa.nl/prijslijst

Gebruiker – een natuurlijk persoon die ten minste 18 jaar oud is, volledige rechtsbevoegdheid heeft of een rechtspersoon of een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid die op de Website geregistreerd is, die een ontvanger is van de door de Audio-Europa Website verleende diensten.

Abonnement – een pakket advertenties te gebruiken door de Gebruiker binnen 365 dagen na het tijdstip van de activering, het aantal advertenties te gebruiken is afhankelijk van het door de Gebruiker geselecteerde pakket.

Account – dit is een door de Audio-Europa Website gehouden uniek database, die geïdentificeerd kan worden op basis van het e-mailadres, waarmee de gebruiker activiteiten met betrekking tot het gebruik van de Website en beheer van zijn Advertenties en andere gegevens kan voeren, beschikbaar onder de naam Gebruikerspaneel.

Registratie – dit is een activiteit die bestaat in het aanmaken van een Account bij de Audio-Europa Website.

Prijslijst – een tabel van de via de Website verleende diensten, beschikbaar op  www.audio-europa.nl/prijslijst

Aanbevolen advertentie – dit is een dienst die de advertentie promoot en bestaat uit het weergeven van de advertentie op de voorpagina van de Website, d.w.z.:www.audio-europa.nl  op de banner, samen met andere aanbevolen advertenties, die op bepaalde tijdstippen veranderen. Het duurt 30 dagen. De prijs van de diensten is beschikbaar op  www.audio-europa.nl/prijslijst

Reglement – het onderhavige document tot vaststelling van de regels voor het gebruik van de Website.

Goederen  – dit zijn de goederen en diensten die het onderwerp is van een advertentie op de Website.

II. Algemene gebruiksvoorwaarden.

 1. In deze reglement worden de regels van dienstverlening van de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (naam en adres, tel. en e-mailadres) met betrekking tot de Audio-Europa Website, ten behoeve van de gebruikers, vastgesteld. Deze diensten omvatten het mogelijk maken om: zich te registreren, een advertentie op de website te plaatsen, advertenties aanbevelen, advertentieruimte of een abonnement in de Audio-Europa Website te kopen.
 2. Om de Website te gebruiken is het nodig om een computer met toegang tot het internet te hebben en de webbrowser Google Chrome in een niet oudere versie dan 51.0.2704.106 met ingeschakelde cookies te gebruiken.
 3. Het onderwerp van de emissie van advertenties zijn audiovisuele toestellen, accessoires met betrekking tot audiovisuele apparatuur, waaronder meubelen en elementen van akoestische isolatie, diensten van reparatie en onderhoud van audiovisuele apparatuur, ontwerpdiensten, consultingsdiensten, montagediensten en andere advertenties met betrekking tot audio in de ruimste zin van het woord.
 4. De inhoud van de op de Website geplaatste advertenties wordt bepaald zichzelf door de gebruiker. De advertentie dient de technische eigenschappen te bevatten die het onderwerp van de verkoop beschrijven – ingevoerd met behulp van het formulier, een eerlijke beschrijving van de staat van het voorwerp, informatie betreffende de mogelijke gebreken-defecten en de locatie van de plaats, waarop het onderwerp van de verkoop zich bevindt.
 5. De gebruiker verklaart, dat de in zijn advertenties geplaatste voorwerpen zijn eigendom zijn, komen uit legale bronnen, vormen niet het onderwerp van de tenuitvoerleggingsprocedure, zijn vrij van vorderingen van derden en vormen niet het onderwerp van een pandrecht. Bovendien verklaart de verkoper, dat hij de eigenaar van het onderwerp van de verkoop is of is bevoegd door de eigenaar/eigenaars tot verkoop van deze producten. De gebruiker garandeert, dat de in de advertentie geplaatste informatie in overeenstemming is met de feiten, vormt geen inbreuk op rechten derden, waaronder auteursrechten en voldoen aan de bepalingen van het reglement van deze website. De Audio-Europa Website is niet verantwoordelijk voor de door de gebruikers gepubliceerde inhoud. Alle advertenties die niet voldoen aan de bepalingen van het reglement zullen verwijderd worden.
 6. De aankoop van elke dienst op de Audio-Europa Website impliceert onmiddellijke uitvoering. De gebruiker die een dienst op de Website kiest het onmiddellijk uit te voeren, door het te eisen de diensten onmiddellijk uit te voeren door het markeren van de juiste vakje in het aankoopformulier. De gebruiker maakt dus afstand van zijn termijn van 14 dagen on zich uit de dienstovereenkomst terug te trekken en heeft geen recht op terugbetaling voor de gekochte dienst.
 7. De emissie van de advertentie duurt 30 dagen en wordt gerekend vanaf het moment van activering van de Advertentie op de Audio-Europa Website. De gebruiker heeft het recht om de advertentie te bewerken, voor een koper te reserveren, de emissie op te schorten of de Advertentie van de website te verwijderen. Hij kan dit via de Gebruikerspaneel doen.
 8. De gebruiker die beslist heeft de Advertentie te emitteren verleent evenals zij toestemming voor de publicatie van de inhoud van de Advertentie, waaronder de foto’s op andere Website van de Operator en op andere sociale netwerken met het oog op het aantrekken van een zo breed mogelijk ontvangers.
 9. De prijzen van de goederen die het onderwerp van de Advertentie vormen zijn uitgedrukt in brutobedragen.
 10. De registratie op de Website is gratis, maar de emissie van Advertenties en aanvullende diensten worden betaald. De prijzen van alle betaalde diensten zijn te vinden in de tabel, op  www.audio-europa.nl/prijslijst
 11. De Audio-Europa Website heeft het recht om emissie te weigeren of een Advertentie te verwijderen indien zijn inhoud of de bijgevoegde elementen in strijd met de aard van de Website staan of een inbreuk op de bepalingen van zijn Reglement vormen. In dergelijke gevallen zal de betaling uit hoofde van het plaatsen van de advertentie of het verlenen van andere diensten van de Website niet aan de gebruiker terugbetaalt worden.
 12. Audio-Europa Website heeft het recht om Advertentie te verwijderen zonder een reden te geven.
 13. De operator van de Audio-Europa Website beschermt de persoonsgegevens van de Gebruiker in overeenstemming met het privacybeleid.
 14. De aankoopprocedure van een dienst door de gebruiker op de Website is als volgt:
 15. het selecteren van een dienst,

a) het aanvaarden van de bepalingen van het reglement van de Website,
b) de intentieverklaring om de dienst onmiddellijk uit te voeren
c) de betaling,
d) de verzending van de bevestiging van activering van de dienst op het e-mailadres van de gebruiker,
e) de activering van de dienst.
III. De rol van de Audio-Europa Website.

 1. De Website is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de Gebruikers en de inhoud van de emitteerde advertenties, in het bijzonder voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid van de verkochte goederen, alsook de eerlijkheid van de informatie die als de inhoud van de beschrijving van het voorwerp ingevoerd zijn.
 2. De Audio-Europa Website verifieert de te koop aangeboden Goederen niet.
 3. Alle door de Gebruikers tussen hen via het contactformulier op de site van de advertentie van de goederen gemaakte aanboden en de daaruit voortvloeiende juridische gevolgen moeten tussen de gebruikers beslecht worden.
 4. De Audio-Europa Website bemiddelt niet in de uitvoering van de transacties tussen de Gebruikers en beslecht niet de geschillen betreffende de onregelmatigheden die tijdens de uitvoering van de transactie zijn gebleken.

IV. Account.

 1. Het plaatsen van een advertentie op de Website vereist het aanmaken van een Gebruikersaccount en acceptatie van het reglement.
 2. Een account bij de Audio-Europa Website kan alleen door volwassenen aangemaakt worden.
 3. Het aanmaken van een account op de Audio-Europa Website wordt geacht als het sluiten van een dienstovereenkomst voor onbepaalde tijd, op afstand. Zowel de Gebruiker, als de Operator hebben het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Om de overeenkomst te ontbinden en het Account te verwijderen moet de gebruiker een e-mail op het adres: support@audio-europa.nl sturen, waarin hij zijn gebruikersnaam, e-mailadres zal vermelden en aan zal geven dat hij voornemens is het Account te verwijderen.  In geval van beëindiging van de overeenkomst van de wil van de Operator, zal de Gebruiker via e-mail op hoogte hiervan gesteld worden.
 4. De registratie bij de Website is gratis.
 5. Toegang tot zijn account, krijgt de Gebruiker na het inloggen. Het plaatsen en bewerken van advertenties is mogelijk alleen voor ingelogde Gebruikers.
 6. In geval van Gebruikers die geen natuurlijke personen zijn, alle activiteiten met betrekking tot het gebruik, registratie en bediening van het Account, kan in hun naam, door een door deze entiteiten voor dit soort activiteiten bevoegd persoon uitgevoerd worden.
 7. Het aanmaken van een Account komt neer op de toestemming om op de in het inschrijvingsformulier ingevoerde e-mailadres systeeminformaties en informaties over de diensten van de Audio-Europa Website te ontvangen.
 8. Binnen 14 dagen na de registratie heeft de Gebruiker het recht om zich uit de overeenkomst to het aanmaken van het Account zonder opgaaf van de redenen terug te trekken. Om dit te doen, moet de gebruiker een e-mail op het adres: support@audio-europa.nl sturen, waarin hij zijn gebruikersnaam, e-mailadres zal vermelden en aan zal geven dat hij voornemens is zich uit de overeenkomst terug te trekken en het account te verwijderen.
 9. Het is verboden om tijdelijke e-mailadressen bij het aanmaken van Gebruikersaccounts te gebruiken. De accounts die op tijdelijke e-mailadressen geregistreerd zijn, zullen verwijderd worden.

V. Plaatsen van advertenties.

 1. De advertentie kan geëmitteerd worden op voorwaarde, dat een account op de Website geregistreerd is, de vereiste gegevens in het advertentieformulier door de gebruiker ingevoerd zijn, het reglement van de Website geaccepteerd wordt, de wil van onmiddellijke uitvoering van de dienst verklaard wordt en de betaling van de dienst van het plaatsen van de advertentie – met een van de door Audio-Europa Website erkende, in punt VII van deze reglement bedoelde, betalingsmethoden gemaakt word. De advertenties die betaald zijn, zullen onmiddellijk na ontvangst en verificatie van de betaling geactiveerd worden. De Gebruiker zal via e-mail over de activering van zijn advertentie op de hoogte gesteld worden. De kosten in verband met het plaatsen van een advertentie zijn te vinden in de Prijslijst beschikbaar op  www.audio-europa.nl/prijslijst
 2. De emissietijd van de advertentie is 30 dagen, gedurende welke tijd de gebruiker de op de site van de advertentie geplaatste inhoud wijzigen kan, met uitzondering van de productcategorie.
 3. De Audio-Europa Website behoudt zich het recht om de productcategorie van het geplaatste product, indien het onjuist door de Gebruiker is aangegeven, alsook in geval van overtreding van de bepalingen van het reglement te wijzigen. De Website heeft het recht om de Advertentie te verwijderen, waarvan de gebruiker via e-mail op de hoogte gesteld zal worden.
 4. De advertentie vormt in overeenstemming met het reglement geen commercieel aanbod en is maar een informatie bevattende de uiting van de wil van verkoop of aankoop van goederen.
 5. Indien de gebruiker van uitvoering van de betaling afstand neemt van de emissie van de advertentie en alle activiteiten van de Audio-Europa Website naar behoren en in overeenstemming met het reglement en de aard van de verleende diensten uitgevoerd zijn, dan heeft de Gebruiker geen recht van terugbetaling voor de uitgevoerde dienst.
 6. De gebruiker heeft het recht om de Advertentie te verwijderen en dus zich van de langere emissie van de Advertentie op de Audio-Europa Website te behouden. In dit geval zal de betaling uit hoofde van het plaatsen van de advertentie of het verlenen van andere diensten met betrekking tot de activiteiten van de Website niet aan de gebruiker terugbetaald worden.
 7. De gebruikers die een Abonnement op de Website gekocht hebben dragen geen extra kosten voor de emissie van hun Advertenties gedurende de Abonnement op voorwaarde, dat zij hun limiet van advertenties niet volledig verbruikt hebben. Aanvullende diensten, waaronder de aanbeveling van de advertenties worden betaald ongeacht het hebben van een abonnement.
 8. De vereiste contactgegevens voor de Gebruiker die een Advertentie plaatst zijn het land en de stad, waarin zich het onderwerp van de verkoop bevindt. De Gebruiker mag in de inhoud van de Advertentie via het formulier ook vrijwillig zijn contactgegevens, telefoonnummer en woonplaats aangeven. Deze informatie zal op de site van de Advertentie weergegeven worden.
 9. Het is toegestaan om op de site van het voorwerp het telefoonnummer en e-mailadres te plaatsen.
 10. Het plaatsten van een Advertentie komt neer op de toestemming van de Gebruiker om door derden contact met hem te maken via de in het inschrijvingsformulier of het advertentieformulier ingevoerde contactgegevens om de verkooptransactie te voltooien.
 11. Tot 30 dagen na het einde van emissie van de advertentie heeft de Gebruiker de mogelijkheid om onder voorwaarde van betaling de advertentie opnieuw op de Website te plaatsen, door de functie Herstel via de Gebruikerspaneel van zijn account te selecteren. Na 30 dagen zullen de gegevens van het formulier van de beëindigde advertentie van de database van de website verwijderd worden.
 12. De advertenties mogen geen inhoud bevatten die andere personen aanzetten tot geweld, racisme, het plegen van misdaden, die alcohol, drugs bevorderen, pornografische inhoud hebben, alsook van andere illegale inhoud die de bepalingen van dit Reglement overtreden. Alle Advertenties met illegale inhoud zullen verwijderd worden en de accounts van de Gebruikers die dergelijke inhoud plaatsen zullen geblokkeerd of verwijderd worden.

VI. Aankoop van een abonnement.

 1. In de zin van het reglement van de Audio-Europa Website wordt onder abonnement verstaan: het pakket advertenties, geldig voor de duur van 365 dagen vanaf zijn activering.
 2. De gebruiker kan een van de drie abonnementen kopen:
  a) Mono-abonnement – dit is een pakket van 25 advertenties, die gekocht door de Gebruiker geldig blijft voor de duur van 365 dagen. Het pakket verloopt op het moment wanneer de activeringslimiet van 25 advertenties is overschreden of na verloopt van 365 kalenderdagen. De eenmalige betaling voor het pakket wordt betaald bij de activering van het Abonnement. De prijs van de Mono-abonnement staat vermeld in de prijslijst, beschikbaar op  www.audio-europa.nl/prijslijst
  b) Stereo-abonnement  dit is een pakket van 100 advertenties, die gekocht door de Gebruiker geldig blijft voor de duur van 365 dagen. Het pakket verloopt op het moment wanneer de activeringslimiet van 100 advertenties is overschreden of na verloopt van 365 kalenderdagen. De eenmalige betaling voor het pakket wordt betaald bij de activering van het Abonnement. De prijs van de Stereo-abonnement staat vermeld in de prijslijst, beschikbaar op  www.audio-europa.nl/prijslijst
  c) Hi-End-abonnement – dit is een pakket zonder limiet van het aantal advertenties, die gekocht door de Gebruiker geldig blijft voor de duur van 365 dagen. Het pakket bevat geen limiet van het aantal geactiveerde advertenties. Het verloopt na verloop van 365 kalenderdagen.  De eenmalige betaling voor het pakket wordt betaald bij de activering van het Abonnement. De prijs van de Hi-end-abonnement staat vermeld in de prijslijst, beschikbaar op  www.audio-europa.nl/prijslijst
 3. De Gebruiker heeft binnen 14 dagen het recht om het gekochte Abonnement te annuleren, indien hij niet een enkele Advertentie in het kader van het gekochte abonnement verbruikt heeft.
 1. Na aankoop van een Abonnement draagt de Gebruiker geen extra kosten uit hoofde van de emissie van de advertentie tot de uitputting van het aantal advertenties in een bepaald abonnement of het verstrijken van het abonnement. Aanvullende diensten, waaronder de aanbeveling van de advertentie, worden betaald ongeacht het gehouden abonnement in overeenstemming met de prijslijst van de diensten.

VII. Kosten en vormen van betaling.

 1. De betalingen op de Audio-Europa website worden bediend door de vennootschap PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”) met zetel in Luxemburg.
 2. De Audio-Europa Website accepteert de volgende betaalmethoden: PayPal.
 3. De registratie bij de Website is gratis. De betaalde diensten op de Website staan vermeld in de prijslijst, beschikbaar op  www.audio-europa.nl/prijslijst
 4. De Audio-Europa Website accepteert geen doorlopende betalingen – alle door de gebruikers gemaakte betalingen zijn eenmalig.
 5. Na elke betaling zal de gebruiker via e-mail een informatie ontvangen ter bevestiging van de boeking van de betaling op de rekening van de Website.
 6. Om een factuur voor de diensten te ontvangen, dienen de Gebruikers direct met de Operator contact op nemen, door het sturen van een e-mail naar het adres: support@audio-europa.nl. De operator zal een factuur binnen 14 dagen opstellen.

VIII. Klachten.

 1. Klachten met betrekking tot de door de Audio-Europa Website verleende diensten kunnen naar het volgende e-mailadres gericht worden: support@audio-europa.nl. Gelieve in de inhoud van de klacht uw: voor- en achternaam, het e-mailadres van uw account, uw gebruikersnaam, de naam van desbetreffende dienst en de inhoud van de klacht te vermelden.
 2. De klachten zullen binnen 14 kalenderdagen na de datum na ontvangst behandeld worden.

IX. Technische onderbrekingen en storingen.

 1. De Operator is bevoegd tot een tijdelijke onderbreking in de werking van de Audio-Europa Website en de door hem verleende diensten om technische redenen.
 2. De Operator zal er alles in het werk stellen zodat de technische onderbrekingen in de nacht plaatsvinden en zo kort mogelijk duren.
 3. In het geval van langere technische onderbrekingen, die langer dan 24 uur duren, heeft de Gebruiker het recht om de geldigheid van zijn op die tijd geldende Abonnement te verlengen, voor zoveel dagen als de duur van de technische onderbreking.
 4. De Operator is niet aansprakelijk voor de Gebruikers voor het niet- of onjuist uitvoeren van de Diensten om redenen die aan derden (waaronder telecommunicatienetwerken) toe te schrijven of door overmacht veroorzaakt zijn.

IX. Slotbepalingen.

 1. Het reglement is beschikbaar op de website www.audio-europa.nl/algemene-voorwaarden
 2. De Operator zal de Gebruiker over de wijzigingen van de bepalingen van het reglement uiterlijk binnen 7 dagen vóór de inwerktreding ervan op de hoogte stellen. De informatie over wijzigingen van het reglement, samen met de inhoud van de nieuwe reglement staat op de hoofdpagina van de Website, d.w.z. www.audio-europa.nl en zal via e-mail naar het tijdens de registratie ingevoerde of het geldige e-mailadres van de Gebruiker gestuurd worden.
 3. Tenzij de toepasselijke wettelijke bepalingen anders bepalen, wordt de gehele overeenkomst tussen de Gebruiker en de Operator, waarvan het onderwerp het verlenen door de Operator van de diensten onder de in het reglement genoemde voorwaarden is, wordt beheerst door de Poolse wet.